Välkommen till NSVAs karriärsida!


Lediga tjänster

Varför NSVA?

För en kommun kan det vara en utmaning att attrahera specialister inom vatten och avlopp. NSVA som arbetsgivare erbjuder dessa specialister en varierande bredd på arbetsuppgifter som kan vara svårt att ta till vara i en mindre kommun. 

Som ägarkommun ska man känna sig trygg med att NSVA tar hand om driften. Vi arbetar ihärdigt med att ligga i framkant och att använda bästa sätt för en trygg och säker vattenförsörjning och att omhänderta spillvatten enligt gällande utsläppsvillkor. 

Ulf Thysell, VD


Värdegrunder


Kompetens

Vår kompetens ligger i framkant. Kompetens är ett mått på varje individs förmåga, men också på vår organisations samlade förmåga, att utföra uppgifter genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Arbetsglädje

För att främja arbetsglädjen utvecklar chefer ett stödjande och uppmuntrande ledarskap. Alla medarbetare bidrar och tar ett delat ansvar för arbetsglädjen. Ansvaret för arbetsglädjen ligger alltså inte enbart hos ledningen eller enbart hos medarbetarna. Med arbetsglädje menas organisationens och dess medarbetares förmåga att ge och ta feedback, känna stolthet för sitt arbete, känna meningsfullhet i arbetet, känna trivsel på arbetet, bli stimulerad av sina arbetsuppgifter och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Ansvar

Vi är engagerat ansvarstagande gentemot våra kunder, ägare, arbetskamrater, samarbetspartners, kvalitén på dricksvattnet och konsekvenserna för miljön.

Avdelningar


LEDNINGSNÄT OCH PROJEKT 

Utredningsgruppen jobbar tillsammans med kommunen kring allt från tjugoåriga översiktsplaner för VA-försörjning till detaljplaner och underlag vid bygglovsärenden. Här börjar de flesta processer för att lämnas vidare till kollegorna som sedan lägger sin hand vid ärendena. Här utreds också att befintlig VA-struktur är tillräcklig för att kunna försörja nyetablerade områden eller att landsbygdsstrategier läggs, klimatanpassning av ledningssystem görs, och att samma rörsystem är klimatsäkrat när det byggs nytt.

VATTEN

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet. Dricksvatten är också basen för att många producerande industrier och verksamheter ska fungera, likväl som i hushållet.

Driftsäkerhet är vårt motto.  Detta omfattar en tryggad leverans av dricksvatten men också ett säkerhetstänk för att förhindra sabotage och intrång. Därför letar vi ständigt efter bästa sätt att arbeta på. Vi arbetar efter att hitta effektiva lösningar som implementeras i en liten kommun som i en stor kommun. Vi arbetar med best practice och implementerar bästa sätt i alla ägarkommuner.

AVLOPP

Vi hanterar avloppsvatten som avleds och omhändertar detta på ett sätt så att ingen negativ påverkan sker på omgivningen. 

Att ta hand om och rena spillvatten är en förutsättning för det moderna samhället. Om ingen separering sker gentemot dricksvattnet sprids sjukdomar, som till exempel kolera. Vårt dagliga arbete innefattar många komplexa arbetssituationer där medarbetarna arbetar i en riskfylld miljö där de bland annat måste ta hänsyn till el och explosiva gaser.

RÖRNÄT

Rörnäten är en betydelsefull infrastruktur med stora ekonomiska värden som aktivt förvaltas och utvecklas under många år för att säkerställa funktion och värde.

Med bred kompetens inom drift och underhåll av ledningsnät och anordningar och att genomföra nyanläggning av ledningar i egen regi säkerställs både att medarbetare kompetensutvecklas och att drifterfarenheten överförs i nya projekt. I en operativ drift- och underhållsverksamhet är det också viktigt att hela tiden utveckla och följa upp arbetet för att bli effektivare.

KUNDNÄRA TJÄNSTER

Vi har arbetat löpande med att tillgängliggöra tjänster och information mot slutkund för att kunna hantera kundernas ärenden smidigt och samtidigt förenkla vårt arbetssätt. Vi ansvarar för kommunikationsfrågor både internt och externt, anslutningsfrågor, vattenmätarbyten, fakturering och kundtjänst.

STAB

En ekonomisk styrning och uppföljning av hög klass är en förutsättning för att skapa och bibehålla ett stort förtroende hos våra kommuner. Vi måste veta att vi långsiktigt gör rätt saker samtidigt som vi ska ha hög effektivitet i det dagliga arbetet. Vår IT-infrastruktur är outsourcad för bästa ekonomi och professionell hantering 

HR-avdelningens uppdrag är att stödja NSVAs ledning och verksamheten i alla HR-relaterade frågor. Vi arbetar efter våra värdegrunder genom att engagera och motiverar vår personal till att bli sitt bästa jag.

Aktuella uppdrag

Helsingborg Skåne

Möt våra medarbetare